fbpx

Regulamin Promocji „Urodzinowej”

§ 1. Informacje ogólne

 1. Organizatorem niniejszej promocji (zwaną dalej: Promocją) jest Cenatorium Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 392156 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP 7393840515 oraz numer REGON 281078837.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z promocji „Urodzinowej!”.

§ 2. Zasady uczestnictwa w promocji

 1. W Promocji może wziąć udział każdy, kto wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych i skorzysta ze strony internetowej: https://urban.one/wycena-u1 poprzez dokonanie zakupu Wyceny U1 w cenie promocyjnej 24 zł.

§ 3. Czas trwania promocji

Promocja trwa od dnia 5 czerwca 2020 roku do dnia 15 czerwca 2020 roku.

§ 4. Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”), Organizator informuje, iż:

 1. administratorem danych osobowych Uczestników jest Cenatorium Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pięknej 68;
 2. dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych od Organizatora w imieniu własnym lub podmiotów trzecich, na podstawie 6 ust 1 pkt a) RODO;
 3. dane osobowe Uczestników będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody przez Uczestnika na ich przetwarzanie;
 4. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

§ 5. Postanowienia końćowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 24 godzin od daty udostępnienia go na stronie https://urban.one.
 3. Niniejszy Regulamin przez cały czas trwania Promocji dostępny będzie na stronie internetowej https://urban.one.