fbpx

Regulamin

Zasady przetwarzania danych osobowych

 

Szanowny Użytkowniku serwisu,

25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dotychczasowe środki ochrony danych osobowych stosowane w Cenatorium spełniały wymagania Rozporządzenia.

 

Nie wymagamy od Państwa żadnego działania, jednak zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych
osobowych:

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Cenatorium Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna

Administratorem danych jest Cenatorium z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pięknej 68,
00-672 Warszawa, zwany dalej „Cenatorium”.

Dane kontaktowe

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail iod@cenatorium.pl,

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 

Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w celu: Podstawa przetwarzania:
 1. zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową,
niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,
 1. dla celów marketingowych Administratora, w tym w celach analitycznych,
udzielona zgoda, a w niektórych przypadkach (np. kontaktu w celu uzyskania zgody) także uzasadniony
interes administratora, (np. lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji
naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej,
itp.)
 1. dla celów marketingowych, w tym celów analitycznych osób trzecich, w tym partnerów Administratora,
zgoda, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
 1. ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dochodzenia roszczeń
  związanych z zawartą z Tobą umową /świadczonymi usługami.
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym
interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń lub obrona przez nimi,
 1. w celach archiwalnych (dowodowych) prawnej potrzeby wykazania faktów
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym
interesem administratora jest możliwość prawnej potrzeby wykazania faktów
 1. w celu badania satysfakcji klientów
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym
interesem administratora jest poprawa jakości oferowanych usług
 1. w celu oferowania Tobie przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym
  dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym
interesem administratora jest marketing bezpośredni usług/produktów Administratora
 1. 8w celu dokonania wzajemnych rozliczeń między administratorem a partnerem biznesowym administratora, wynikających ze współpracy w pozyskiwaniu klientów
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz partnera biznesowego administratora; uzasadnionym interesem administratora jest niezbędność dokonania rozliczeń biznesowych

Okres, przez który dane będą przechowywane

1. Niezależnie od podstawy przetwarzania, zgodnie z którą przetwarzamy Twoje dane
osobowe, będziemy przechowywać je do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do
momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku
przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

2. Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes
Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego
przetwarzania.

3. Pamiętaj, że jeśli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, możesz w każdej
chwili ją wycofać, a my możemy przetwarzać Twoje dane tylko do tego momentu.

Odbiorcy danych

1. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione naszym partnerom biznesowym, czyli firmom, z
którymi współpracujemy (m.in.: przedstawiając, opisując i łącząc ich produkty lub usługi), w celach, o których
mowa powyżej (w celach marketingowych, jeżeli wyrazisz zgodę na określone cele marketingowe, dla których
niezbędne jest udostępnienie danych).
2. Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane naszym podwykonawcom (podmiotom
przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom
przetwarzającym dane w celu windykacji należności, firmom wysyłkowym przy czym takie podmioty przetwarzają dane
na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami wydawanymi przez Administratora.

3. Dane osobowe Klienta w postaci NIP mogą być udostępniane partnerom biznesowym Administratora takim jak portale ogłoszeniowe, wyłącznie w przypadku gdy Klient wejdzie do Serwisu w wyniku przekierowania z tych portali, zamówi wycenę nieruchomości oraz poda NIP.

Przekazywanie danych poza EOG

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy o ile nie będzie to jasno wynikać z
charakteru zakupionej przez Ciebie usługi.

Prawa osoby, której dane dotyczą

1. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie
uzasadniony interes Administratora, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W
szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym w
celach analitycznych.

2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz
prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/
świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych
osobowych.

4. Przysługuje Co również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Cenatorium Sp. z o.o.

Piękna 68, 00-672 Warszawa,

</div