Regulamin – urban.one | urban.one II Wyceń mieszkanie online! urban.one wycena nieruchomości w 1 minutę!

Regulamin

Regulamin Serwisu urban.one

Regulamin Serwisu został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, zapewniając możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy i dotyczy Serwisu urban.one oraz Produktu cyfrowego o nazwie własnej Wycena U1.

Serwis działa pod adresem: https://urban.one i prowadzony jest przez Cenatorium Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pięknej 68 (00-672) w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000392156, z kapitałem zakładowym 835.000,00 zł opłaconym w całości; NIP: 7393840515, REGON: 281078837.

Kontakt z Serwisem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@urban.one, lub w formie pisemnej pod adresem: Cenatorium Sp. z o.o., ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa.

Słowniczek

 • Serwis – platforma prowadzona przez Cenatorium Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Pięknej 68, (00-672) w Warszawie, pod adresem: https://urban.one. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klientów w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.);
 • Wycena U1 – dokument w postaci produktu cyfrowego, zawierający estymowaną automatycznie informację o wartości nieruchomości Klienta, wygenerowaną przy zastosowaniu algorytmów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 roku (Dz.U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540 ze zm.), na podstawie informacji o historycznych transakcjach na rynku nieruchomości;
 • Nieruchomość – lokal mieszkalny znajdujący się w budynku mieszkalnym, posiadającym co najmniej pięć lokali.
 • ID Wyceny U1 – unikalny numer, nadany konkretnej Wycenie U1 w celu jej indywidualizacji;
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu;
 • Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
 • Konto Klienta – baza zawierająca m.in. dane osobowe Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Serwisu, dane dotyczące wpłat;
 • Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego online, za pośrednictwem systemów płatności online;
 • Produkt Cyfrowy – treść cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
 • Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.);
 • Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631);
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z zm.);
 • Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz.U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 ze zm.);
 • Kodeks postępowania cywilnego – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 ze zm.).

§1. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Serwis umożliwia złożenie Klientowi zamówienia zakupu Wyceny U1 za pośrednictwem sieci internet.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • Procesor: Intel i5
  • Pamięć: 1 GB RAM
  • Przeglądarka internetowa: Firefox, Chrome, Safari, Explorer v.11
 3. Funkcjonalność produktu cyfrowego:
  • język: polski;
  • typ pliku: pdf;
  • rozmiar: do 10 MB;
  • rodzaj dostępu: pobieranie;
  • warunki dostępu: korzystanie na własny użytek;
  • ograniczenia geograficzne: zakup możliwy z terytorium Polski;
  • sprzęt i oprogramowanie: dowolne urządzenie obsługujące pliki pdf;
 4. Do dokonania zakupu Wyceny U1 za pośrednictwem Serwisu niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Aby założyć konto Klienta, należy uruchomić stronę
  internetową https://urban.one i wypełnić
  formularz rejestracyjny, w tym podać adres e-mail
  i określić hasło do konta. Konto zostaje utworzone po prawidłowym
  wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego. Z chwilą
  dokonania rejestracji konta przez Klienta pomiędzy Serwisem
  a Klientem zostaje zawarta na czas nieokreślony umowa
  w zakresie dotyczącym korzystania z konta, a Klient uzyskuje status
  Klienta Serwisu. Usunięcie konta przez Klienta jest równoznaczne
  z rozwiązaniem umowy o korzystanie z konta przez Klienta.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Serwis urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta Serwis może uniemożliwić dostęp do tych danych.
 7. Serwis udostępnia funkcjonalność polegającą na możliwości zalogowania się do Serwisu za pomocą loginu i hasła Facebook.
 8. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest:
  • wybrać Wycenę U1,
  • dokonać wyboru rodzaju płatności spośród dostępnych w Serwisie.
 9. Prezentacja w Serwisie aktualnie dostępnych Wycen U1 nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę nabycia Wyceny U1, złożoną przez Klienta. Wysłanie na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta, o której mowa powyżej, i skutkuje zawarciem umowy o nabycie Wyceny U1.
 10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówienia, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Klienta (np. przepełniona skrzynka e-mailowa).

§2. Ceny

 1. Ceny usług zamieszczone w Serwisie:
  1. podawane są w złotych polskich,
  2. zawierają podatek VAT.

§3. Czas realizacji zamówienia

 1. Jest to czas, który upływa od momentu potwierdzenia przez operatora płatności wpłaty zrealizowanej przez Klienta do momentu przekazania zamówienia przez Serwis na podany przez Klienta adres e-mail, i wynosi nie więcej niż 24 godziny.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do anulowania nieopłaconego zamówienia po upływie 7 dni od dnia jego złożenia.

§4. Formy płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności:
  1. przelew elektroniczny,
  2. karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Serwis. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Serwis wpłaty należności za Wycenę U1.

§5. Faktury

 1. Składając Zamówienie, Klient może zgłosić żądanie otrzymania faktury VAT.
 2. Zgłoszenia należy dokonać, wysyłając e-mail na adres: faktury@urban.one.

§6. Reklamacje

 1. Serwis zobowiązany jest do dostarczenia Produktu cyfrowego wolnego od wad.
 2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania Usług przez Serwis lub niezrealizowania ich zgodnie z Regulaminem, także w odniesieniu do umowy o nabycie Wyceny U1, Klient ma prawo do złożenia reklamacji. W przypadku złożenia reklamacji znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji, w szczególności jeżeli:
  1. plik z pobraną Wyceną U1 jest uszkodzony;
  2. pobrana Wycena U1 jest nieczytelna;
  3. po upływie terminu, o którym mowa w §3, nie otrzymał Wyceny U1.

  W takim przypadku Klient powinien zgłosić reklamację, korzystając z formularza kontaktowego, podając ID Wyceny U1, której dotyczy reklamacja. Serwis w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

 4. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem działalności Serwisu mogą być przedmiotem reklamacji przez Klienta poprzez zgłoszenie:drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: Cenatorium Sp. z o.o., ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa.

§7. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje m.in. w przypadku dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§8. Zwrot należności Klientom

 1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Serwis do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Serwisu zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.
 2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty).
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

§9. Prawo własności intelektualnej

 1. Serwis informuje, że Wycena U1 stanowi utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej zgodnie z jej przepisami.
 2. Nabycie Wyceny U1 uprawnia Klienta do korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem, czyli: odtwarzania w elektronicznych urządzeniach, wprowadzania do pamięci swojego komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią Wyceny U1, bez możliwości zwielokrotniania Wyceny U1, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku zawierającego Wycenę U1 (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Wyceny U1, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań.

§10. Dane osobowe

 1. Składając zamówienie w Serwisie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Cenatorium Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pięknej 68 oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Serwis. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowych pozwoleń jego dane osobowe będą przetwarzane przez Serwis lub partnerów handlowych Serwisu.
 4. Klienci Serwisu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. (więcej na ten temat:Polityka prywatności).

§11. Newsletter

 1. Serwis umożliwia skorzystanie z funkcji Newslettera.
 2. Aby skorzystać z Newslettera, należy w odpowiednim formularzu podać swój adres e-mail oraz zaznaczyć chęć otrzymywania Newslettera.
 3. Klient w każdym czasie może zrezygnować z Newslettera w sposób wskazany w Newsletterze lub poprzez zmianę ustawień Konta.

§12. Postanowienia końcowe

 1. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 21 Ustawy o prawach konsumenta Serwis informuje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Jeśli Klient będący Konsumentem składa reklamację co do jakości Produktu cyfrowego, a Serwis nie uzna roszczenia Konsumenta, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń należą m.in.
  1. postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Inspekcji Handlowej;
  2. wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
  3. interwencja powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  4. rozstrzyganie sporów online za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ang. Online Dispute Resolution) przez podmiotyODR.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady wglądu w te procedury dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, jak również Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałych wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 7. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będącym Konsumentem a Serwisem zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 20 lutego 2016 roku do odwołania.
 10. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Serwis, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie https://urban.one.

Regulamin Promocji „1 + 1 gratis”