fbpx

Regulamin Serwisu urban.one

Regulamin Serwisu został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, zapewniając możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy i dotyczy Serwisu urban.one oraz Produktu cyfrowego o nazwie własnej Wycena U1.

Serwis działa pod adresem: https://urban.one i prowadzony jest przez Cenatorium Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pięknej 68 (00-672) w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000392156, z kapitałem zakładowym 1.500.000,00 zł opłaconym w całości; NIP: 7393840515, REGON: 281078837.

Kontakt z Serwisem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@urban.one, lub w formie pisemnej pod adresem: Cenatorium Sp. z o.o., ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa.

Słowniczek

 • Serwis – platforma prowadzona przez Cenatorium Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Pięknej 68, (00-672) w Warszawie, pod adresem: https://urban.one. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klientów w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.);
 • Wycena U1 – dokument w postaci produktu cyfrowego, zawierający estymowaną automatycznie informację o wartości nieruchomości Klienta, wygenerowaną przy zastosowaniu algorytmów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 roku (Dz.U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540 ze zm.), na podstawie informacji o historycznych transakcjach na rynku nieruchomości;
 • Nieruchomość – lokal mieszkalny znajdujący się w budynku mieszkalnym, posiadającym co najmniej pięć lokali.
 • ID Wyceny U1 – unikalny numer, nadany konkretnej Wycenie U1 w celu jej indywidualizacji;
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu;
 • Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
 • Konto Klienta – baza zawierająca m.in. dane osobowe Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Serwisu, dane dotyczące wpłat;
 • Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego online, za pośrednictwem systemów płatności online;
 • Produkt Cyfrowy – treść cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
 • Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.);
 • Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631);
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z zm.);
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO;
 • Kodeks postępowania cywilnego – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 ze zm.).

§1. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Serwis umożliwia złożenie Klientowi zamówienia zakupu Wyceny U1 za pośrednictwem sieci internet.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • Procesor: Intel i5
  • Pamięć: 1 GB RAM
  • Przeglądarka internetowa: Firefox, Chrome, Safari, Explorer v.11
 3. Funkcjonalność produktu cyfrowego:
  • język: polski;
  • typ pliku: pdf;
  • rozmiar: do 10 MB;
  • rodzaj dostępu: pobieranie;
  • warunki dostępu: korzystanie na własny użytek;
  • ograniczenia geograficzne: zakup możliwy z terytorium Polski;
  • sprzęt i oprogramowanie: dowolne urządzenie obsługujące pliki pdf;
 4. Do dokonania zakupu Wyceny U1 za pośrednictwem Serwisu niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Aby założyć konto Klienta, należy uruchomić stronę internetową https://urban.one i wypełnić formularz rejestracyjny, w tym podać adres e-mail i określić hasło do konta. Konto zostaje utworzone po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego. Z chwilą dokonania rejestracji konta przez Klienta pomiędzy Serwisem a Klientem zostaje zawarta na czas nieokreślony umowa w zakresie dotyczącym korzystania z konta, a Klient uzyskuje status Klienta Serwisu. Usunięcie konta przez Klienta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o korzystanie z konta przez Klienta.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Serwis urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta Serwis może uniemożliwić dostęp do tych danych.
 7. Serwis udostępnia funkcjonalność polegającą na możliwości zalogowania się do Serwisu za pomocą loginu i hasła Facebook.
 8. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest:
  • wybrać Wycenę U1,
  • dokonać wyboru rodzaju płatności spośród dostępnych w Serwisie.
 9. Prezentacja w Serwisie aktualnie dostępnych Wycen U1 nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę nabycia Wyceny U1, złożoną przez Klienta. Wysłanie na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta, o której mowa powyżej, i skutkuje zawarciem umowy o nabycie Wyceny U1.
 10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówienia, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Klienta (np. przepełniona skrzynka e-mailowa).

§2. Ceny

 1. Ceny usług zamieszczone w Serwisie:
  1. 29 zł – cena pojedynczej Wyceny U1,
  2. Cena pakietu Wycen U1 będzie każdorazowo ustalana indywidualnie z Klientem,
  3. podawane są w złotych polskich,
  4. zawierają podatek VAT.

§3. Czas realizacji zamówienia

 1. Jest to czas, który upływa od momentu potwierdzenia przez operatora płatności wpłaty zrealizowanej przez Klienta do momentu przekazania zamówienia przez Serwis na podany przez Klienta adres e-mail, i wynosi nie więcej niż 24 godziny.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do anulowania nieopłaconego zamówienia po upływie 7 dni od dnia jego złożenia.

§4. Formy płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności:
  1. przelew elektroniczny,
  2. karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Serwis. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Serwis wpłaty należności za Wycenę U1.

§5. Faktury

 1. Składając Zamówienie, Klient może zgłosić żądanie otrzymania faktury VAT.
 2. Zgłoszenia należy dokonać, wysyłając e-mail na adres: faktury@urban.one.

§6. Reklamacje

 1. Serwis zobowiązany jest do dostarczenia Produktu cyfrowego wolnego od wad.
 2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania Usług przez Serwis lub niezrealizowania ich zgodnie z Regulaminem, także w odniesieniu do umowy o nabycie Wyceny U1, Klient ma prawo do złożenia reklamacji. W przypadku złożenia reklamacji znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji, w szczególności jeżeli:
  1. plik z pobraną Wyceną U1 jest uszkodzony;
  2. pobrana Wycena U1 jest nieczytelna;
  3. po upływie terminu, o którym mowa w §3, nie otrzymał Wyceny U1.

  W takim przypadku Klient powinien zgłosić reklamację, korzystając z formularza kontaktowego, podając ID Wyceny U1, której dotyczy reklamacja. Serwis w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

 4. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem działalności Serwisu mogą być przedmiotem reklamacji przez Klienta poprzez zgłoszenie:drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: Cenatorium Sp. z o.o., ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa.

§7. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje m.in. w przypadku dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§8. Zwrot należności Klientom

 1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Serwis do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Serwisu zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.
 2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty).
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

§9. Prawo własności intelektualnej

 1. Serwis informuje, że Wycena U1 stanowi utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej zgodnie z jej przepisami.
 2. Nabycie Wyceny U1 uprawnia Klienta do korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem, czyli: odtwarzania w elektronicznych urządzeniach, wprowadzania do pamięci swojego komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią Wyceny U1, bez możliwości zwielokrotniania Wyceny U1, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku zawierającego Wycenę U1 (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Wyceny U1, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań.

§10. Dane osobowe

 1. Na podstawie art. 13 RODO, Serwis informuje, jak niżej:
  1. Administratorem danych osobowych jest Cenatorium Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-672) przy ulicy Pięknej 68, właściciel Serwisu;
  2. W celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient może kontaktować się poprzez e-mail: iod@cenatorium.pl albo przesyłając zapytanie na adres: Cenatorium Sp. z o.o, ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa
  3. Serwis pozyskał dane osobowe Klienta na skutek założenia przez niego Konta Klienta lub w związku z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie, wyrażoną przez Klienta w sposób wyraźny i dobrowolny;
  4. Serwis przetwarza dane osobowe Klienta w celu:
  • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Serwisu, w tym dokonywania płatności;
  • zakładania Konta Klienta oraz rozwiązywania problemów technicznych;
  • obsługi reklamacji;
  • obsługi zgłoszeń kierowanych przez formularz kontaktowy;
  • podatkowym i rachunkowym w związku z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;
  • prowadzenia wobec Klienta działań marketingowych na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody;
  • zapewnienia obsługi usług płatniczych;
  • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Klient może wziąć udział za jego uprzednią zgodą;
  • zapisywania danych w plikach cookies – za uprzednią zgodą Klienta;
  1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, może zostać cofnięta w dowolnym momencie po zalogowaniu na Koncie Klienta i wskazaniu właściwej dyspozycji;
  2. Serwis wymaga podania następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę: adres e-mail, imię i nazwisko Klienta.
  3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w sytuacji gdy Klient nie poda danych osobowych o których mowa powyżej, Konto Klienta nie zostanie założone a Serwis nie będzie w stanie świadczyć usługi na rzecz Klienta;
  4. Serwis gwarantuje przestrzeganie praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  5. Z uprawnień o których mowa w ust 8 powyżej, Klient może skorzystać, jeżeli:
  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych Klient zauważy, iż dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych, kiedy: dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Serwis; Klient cofnął swoją zgodę na przetwarzanie danych; Klient zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane Klienta będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, kiedy: dane Klienta będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Klient nie chce, aby zostały usunięte; dane Klienta nie będą potrzebne Serwisowi, ale mogą być potrzebne Klientowi do obrony lub dochodzenia roszczeń; Klient wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Serwisu są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, kiedy: przetwarzanie danych Klienta odbywa się na podstawie zgody lub umowy zawartej z Klientem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
  1. Klient prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  2. Klient ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy jego dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
  3. Dane osobowe Klienta Serwis może udostępniać podmiotom wspierającym w świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 182, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta na ścieżce transakcyjnej;
  4. Serwis przechowuje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Klientem, a także po jej zakończeniu w celach:
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,
  • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy,
  • marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
  1. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

§11. Newsletter

 1. Serwis umożliwia skorzystanie z funkcji Newslettera.
 2. Aby skorzystać z Newslettera, należy w odpowiednim formularzu podać swój adres e-mail oraz zaznaczyć chęć otrzymywania Newslettera.
 3. Klient w każdym czasie może zrezygnować z Newslettera w sposób wskazany w Newsletterze lub poprzez zmianę ustawień Konta.

§12. Postanowienia końcowe

 1. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 21 Ustawy o prawach konsumenta Serwis informuje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Jeśli Klient będący Konsumentem składa reklamację co do jakości Produktu cyfrowego, a Serwis nie uzna roszczenia Konsumenta, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń należą m.in.
  1. postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Inspekcji Handlowej;
  2. wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
  3. interwencja powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  4. rozstrzyganie sporów online za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ang. Online Dispute Resolution) przez podmioty ODR.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady wglądu w te procedury dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, jak również Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałych wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 7. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będącym Konsumentem a Serwisem zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.
 10. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Serwis, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie https://urban.one.
Regulamin promocji „1 + 1 gratis”

Zasady przetwarzania danych osobowych

Szanowny Użytkowniku serwisu, 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dotychczasowe środki ochrony danych osobowych stosowane w Cenatorium spełniały wymagania Rozporządzenia.   Nie wymagamy od Państwa żadnego działania, jednak zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych:

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Cenatorium Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna

Administratorem danych jest Cenatorium z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pięknej 68, 00-672 Warszawa, zwany dalej "Cenatorium".

Dane kontaktowe

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail iod@cenatorium.pl,

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
 
Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w celu:Podstawa przetwarzania:
 1. zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową,
niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,
 1. dla celów marketingowych Administratora, w tym w celach analitycznych,
udzielona zgoda, a w niektórych przypadkach (np. kontaktu w celu uzyskania zgody) także uzasadniony interes administratora, (np. lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej, itp.)
 1. dla celów marketingowych, w tym celów analitycznych osób trzecich, w tym partnerów Administratora,
zgoda, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
 1. ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Tobą umową /świadczonymi usługami.
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń lub obrona przez nimi,
 1. w celach archiwalnych (dowodowych) prawnej potrzeby wykazania faktów
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość prawnej potrzeby wykazania faktów
 1. w celu badania satysfakcji klientów
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest poprawa jakości oferowanych usług
 1. w celu oferowania Tobie przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest marketing bezpośredni usług/produktów Administratora

Okres, przez który dane będą przechowywane

 1. Niezależnie od podstawy przetwarzania, zgodnie z którą przetwarzamy Twoje dane osobowe, będziemy przechowywać je do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
 2. Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
 3. Pamiętaj, że jeśli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, możesz w każdej chwili ją wycofać, a my możemy przetwarzać Twoje dane tylko do tego momentu.

Odbiorcy danych

 1. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione naszym partnerom biznesowym, czyli firmom, z którymi współpracujemy (m.in.: przedstawiając, opisując i łącząc ich produkty lub usługi), w celach, o których mowa powyżej (w celach marketingowych, jeżeli wyrazisz zgodę na określone cele marketingowe, dla których niezbędne jest udostępnienie danych).
 2. Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, firmom wysyłkowym przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami wydawanymi przez Administratora.

Przekazywanie danych poza EOG

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy o ile nie będzie to jasno wynikać z charakteru zakupionej przez Ciebie usługi.

Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym w celach analitycznych.
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/ świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 4. Przysługuje Co również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Cenatorium Sp. z o.o.
 1. Piękna 68, 00-672 Warszawa,

© 2019 Cenatorium Sp. z o.o.Wszelkie prawa zastrzeżone