Mieszkanie w lokalu

Mieszkanie w lokalu

Bez kategorii przez

Czym jest lokal użytkowy, a czym mieszkalny? Czy można przekształcić lokal użytkowy na mieszkalny i jaka kara grozi za mieszkanie w lokalu użytkowym?

Lokal mieszkalny – co to?

Zgodnie z Ustawą o własności lokali samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Każdy lokal mieszkalny powinien mieć dostęp do ciepłej wody oraz zamontowaną instalację elektryczną i cieplną. Ponadto, taki lokal musi mieć możliwość odprowadzania ścieków oraz miejsce do gromadzenia odpadów. W do lokalu mieszkalnego wliczają się też pomieszczenia przynależne takie jak: garaż, piwnica, strych, komórka. Lokale mieszkalne dzielą się na socjalne i zamienne. Lokal socjalny spełnia wymagania techniczne potrzebne do zamieszkania, a jego właścicielem jest gmina. Mogą w nim zamieszkać osoby, które nie mają, gdzie mieszkać, a ich dochód nie przekracza limitu ustalonego przez gminę. Lokal zamienny, to taki znajdujący się w tej samej miejscowości, o podobnym standardzie do dotychczasowego mieszkania czy domu.

Innym typem lokali są lokale użytkowe. Lokalem użytkowym nazywana jest izba lub zespół izb wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, które są przeznaczone do realizacji celów użytkowych, np. prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli jesteś właścicielem lokalu użytkowego, możesz zmienić jego przeznaczenie na mieszkalne. W celu przekształcenia lokalu mieszkalnego na użytkowy należy złożyć wniosek w starostwie powiatowym lub urzędzie wojewódzkim, zawierający:

  • opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
  • zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
  • oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, tj. o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane;
  • zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zmianę sposobu użytkowania lokalu należy zgłosić przed jej dokonaniem. W przeciwnym razie będzie to traktowane jak samowola budowlana, za którą nadzór budowlany może nałożyć karę grzywny w wysokości do 2000 zł. Jeśli zmiana użytkowania wiąże się z koniecznością przebudowy lokalu, trzeba pozyskać pozwolenie na wykonanie robót budowlanych.

Powiązane wpisy