Indeks cen nieruchomości w maju 2024
Indeks cen nieruchomości w październiku 2023 r.

Indeks cen nieruchomości w październiku 2023 r.

Indeks urban.one 0 komentarzy przez

Wartość indeksu ubran.one dotyczącego lokali mieszkalnych w Polsce wyniosła 109,10 pkt w październiku br. Było to o 0,20 pkt więcej niż w odczycie wrześniowym.

Poznaj wartość swojego mieszkania w 60 sekund!


Polska – lokale mieszkalne

W tej edycji ankiety rynkowi specjaliści przewidują, że w nadchodzącym półroczu dojdzie do stabilizacji warunków gospodarczych na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Takiego zdania jest 64% ankietowanych. Pozostali badani mieli podzielone zdania. 18% ankietowych było zdania, że dojdzie do poprawy warunków na rynku, również 18% ekspertów sądzi, że warunki rynkowe ulegną pogorszeniu.

Polska - lokale mieszkalne w październiku 2023 r.Polska – lokale mieszkalne w październiku 2023 r.

Wg danych GUS w październiku rozpoczęto budowę ponad 19,7 tys. mieszkań ogółem. Było to
o 3,3% więcej mieszkań niż przed miesiącem oraz o 45,3% więcej niż przed rokiem. Deweloperzy rozpoczęli budowę 12,3 tys. mieszkań co było wynikiem lepszym o 0,6% niż we wrześniu i o 71,9% lepszym niż w październiku ub. r.

W październiku wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy na prawie 24,1 tys. mieszkań ogółem. Było to o 3,9% więcej wydanych pozwoleń niż we wrześniu i o 16,9% więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Deweloperzy uzyskali pozwolenia na budowę 17 tys. mieszkań, co było wynikiem lepszym o 4,4% od wyniku wrześniowego i o 21,4% lepszym od wyniku uzyskanego w październiku ub. r.

W przypadku mieszkań oddanych do użytkowania w październiku doszło do rocznych spadków. Ogółem zostało oddanych do użytkowania 19,6 tys. mieszkań. Było to o 19,7% więcej mieszkań niż przed miesiącem oraz o 11,3% mniej niż przed rokiem. Mieszkań deweloperskich było o 26,5% więcej niż we wrześniu oraz o 2,6% mniej niż w październiku ub.r.

Już od kilku miesięcy z BIK napływają dobre wiadomości. W październiku banki udzieliły 24,13 tys. kredytów o wartości 9,73 mld zł. Średnia wartość udzielonego kredytu również wzrosła. W październiku wyniosła ona 402 980 zł i była o ponad 2% wyższa niż miesiąc wcześniej. W ujęciu miesięcznym liczba udzielonych kredytów wzrosła o 43,3%, natomiast łączna kwota udzielonych kredytów była o 37% wyższa od tej z września br.

Dane Grupy PSB wskazują, że w październiku doszło do stabilizacji cen materiałów budowlanych. Biorąc pod uwagę okres styczeń-październik to doszło do wzrostu cen na poziomie 5% Niezmiennie największe wzrosty odnotowano w grupie towarowej cement, wapno, gdzie roczne wzrosty przekroczyły 19%.  Jednak już połowa z badanych kategorii towarowych odnotowuje spadki cen. Najwyższe spadki cen dotyczyły grypy płyty OSB, drewno, gdzie ceny spadły o 26% w ciągu roku.

„Sytuację na rynku nieruchomości kształtują takie czynniki jak obniżki stóp procentowych przez RPP, spadająca inflacja, wzrost wynagrodzeń czy program „Bezpieczny Kredyt 2%. Popyt generują nie tylko beneficjenci wspomnianego programu, ale również grupa osób, która w obawie przed rosnącymi cenami mieszkań postanowiła przyśpieszyć swoje decyzje o zakupowe. Na rynku kredytowym notujemy kolejne rekordy. W październiku banki udzieliły kredytów mieszkaniowych na rekordową sumę 9,7 mld zł. Z danych MRiT wynika, że do tej pory w ramach programu BK2% podpisano 40,8 tys. umów na łączną kwotę 16,5 mld zł. Wzrost popytu zachęca deweloperów do większej aktywności, co ma swoje odzwierciedlenie w danych GUS. Już kolejny miesiąc z rzędu widać, że machina inwestycyjna powoli się rozkręca. Dodatkowym czynnikiem który będzie mobilizował deweloperów do większej aktywności będzie zmiana rozporządzenia o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” – Małgorzata Wełnowska, starszy analityk ds. rynku nieruchomości

„Jesteśmy w wyjątkowym okresie nie tylko z okazji zbliżającego się końca roku, ale też wyjątkowym okresie gospodarczym i politycznym, który ma bezpośredni wpływ na rozwój rynku nieruchomości.” – Tomasz Błeszyński doradca rynku nieruchomości

„Do powołania nowego rządu, obsadzeniu najważniejszych stanowisk w ministerstwach i exposé, ciężko jest cokolwiek prognozować. Na dziś wiadomo jedynie, że nie będzie odrębnego Ministerstwa Budownictwa i to jest zła wiadomość. Wiadomo również, że oba Ministerstwa, w którym, potencjalnie, może się znaleźć budownictwo, czyli Min. Cyfryzacji i Technologii oraz Ministerstwo Infrastruktury, zostaną obsadzone przez Trzecią Drogę, a ściślej, przez PSL. W ich kampanii, mieszkania nie były najważniejszym punktem, więc trudno się spodziewać rewolucji w budowie dostępnych mieszkań. Czas pokaże, choć warto pamiętać, że postulat może się pojawiać w kampanii samorządowej, przed kwietniowymi wyborami.” – Michał Kubicki prezes zarządu Omega Asset Management i ekspert Komitetu ds. Nieruchomości KIG.

Kurz wyborczy za chwile opadnie, wszyscy zrozumieją, że żadnych obiecywanych w kampanii cudów w mieszkalnictwie nie będzie i wrócą, miejmy nadzieje, w pełni rynkowe zasady na rynku mieszkaniowym. Oby tylko pośrednicy nie windowali niebotycznie cen gruntów nadmiernie na koniec dnia zawyżając przez to ceny mieszkań.” –  Sławomir Horbaczewski, ekonomista

Ceny mieszkań w dużych miastach

W październiku wartość indeksu urban.one dla mieszkań z dużych miast wzrosła o 0,16 pkt w ciągu miesiąca i wyniosła 123,14 pkt.

W tej edycji ankiety zdecydowana większość ekspertów (64%) przewiduje, że ceny mieszkań w najbliższych 6-ciu miesiącach będą rosnąć. Pozostali rynkowi specjaliści są zdania, że ceny pozostaną stabilne (27%). Jedynie nieliczni ankietowani opowiedzieli się za możliwymi spadkami cen w nadchodzącym półroczu. (9%).

Duże Miasta - lokale mieszkalne w październiku 2023 r.Duże Miasta – lokale mieszkalne w październiku 2023 r.

Z monitoringu cen ofertowych prowadzonego przez Cenatorium w ramach Indeksu Szybkiego wynika, że sytuacja na lokalnych rynkach jest różna. We Wrocławiu ceny ofertowe rosną zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym.  W stolicy Małopolski oraz Pomorza średnie ceny na rynku pierwotnym nieznacznie spadły (1,5%), natomiast na rynku wtórym wzrosły (2,5%). W Gdyni zaobserwowaliśmy sytuacje odwrotną. Średnie ceny mieszkań deweloperskich wzrosły o 4%, a ceny mieszkań z tzw. drugiej ręki spadły o 2,6%. Poznań i Łódź pozostały lokalizacjami, gdzie ceny mieszkań w ciągu miesiąca prawie się nie zmieniły. Odnotowane przez nas zmiany cen w tych ośrodkach miejskich nie przekroczyły 0,5%. Wahania cen ofertowych na rynku pierwotnym są wynikiem działań deweloperów, którzy usilnie starają się skorzystać z dodatkowego popytu generowanego przez BK2%. W miastach, w których doszło do korekty cen ofertowych w dół, zaobserwowaliśmy większą aktywność deweloperską we wprowadzaniu nowych projektów.” – Małgorzata Wełnowska, starszy analityk ds. rynku nieruchomości

„Dane o rozpoczętych nowych budowach agregowane w okresach trzymiesięcznych pokazują, że na rynek wraca stabilizacja, co jest dobrą wiadomością dla wszystkich jego uczestników, zarówno po stronie podażowej jak i popytowej.   Dobrze widać to w danych Otodom Analytics o liczbie mieszkań sprzedanych przez deweloperów na 7 najważniejszych rynkach. W każdym miesiącu w okresie czerwiec-październik było to ponad 5 tys. lokali i choć listopad zapowiada się trochę słabszy, to i tak będzie o duże kilkadziesiąt procent lepszy niż analogiczny miesiąc rok wcześniej. Powyższych pięć miesięcy było dwukrotnie lepsze.” –  Marcin Krasoń, ekspert rynku mieszkaniowego Otodom Analytics

Ceny mieszkań w Warszawie

Wartość indeksu urban.one odnoszącego się do lokali mieszkalnych na warszawskim rynku wzrosła o 0,53 pkt i wyniosła 120,72 pkt w październiku br.

W kwestii dotyczącej wolumenu sprzedaży rynkowi eksperci są zdania, że w najbliższych miesiącach dojdzie do stabilizacji liczby zawieranych transakcji kupna-sprzedaży mieszkań. Takiej odpowiedzi udzieliło 55% ankietowanych. 27% badanych opowiedziało się za wzrostem sprzedaży, a 18% za jej spadkiem.

Warszawa - lokale mieszkalne w październiku 2023 r.Warszawa – lokale mieszkalne w październiku 2023 r.

Wyniki monitoringu danych zbieranych przez Cenatorium wskazują, że październik był kolejnym miesiącem, w którym doszło do wzrostów (3%) cen ofertowych mieszkań na rynku wtórnym oraz nieznacznych spadków cen mieszkań na rynku pierwotnym (-2%). Struktura ofert bardzo mocno się zmieniła. Na przestrzeni ostatniego półrocza doszło do spadków udziału mieszkań o cenie nieprzekraczającej 800 tys. zł w całości struktury ofert. O ile na rynku pierwotnym deweloperzy starają się uzupełniać podaż o nowe inwestycje w segmencie popularnym, w szczególności odpowiadające kryteriom programu BK2%. Niestety sytuacja na rynku wtórnym jest zgoła odmienna i odnotowujemy systematyczne spadki udziału mieszkań najtańszych w strukturze ofert.– Małgorzata Wełnowska, starszy analityk ds. rynku nieruchomości

„Gorączka na rynku, wywołana bezpiecznym kredytem 2% jest sytuacją, przypominającą lata 2007 – 2009, kiedy ceny zmieniały się niemal przez noc. To nie jest normalne zachowanie rynku, ale wobec słabej sprzedaży w III kw. 2022 i początku 2023 r. wszyscy chcą wykorzystać te 5 minut. Wobec absolutnej posuchy, konieczne stało się wprowadzenie do sprzedaży nowych projektów. Oby nie skończyło się to tak, jak w 2009 r., kiedy po upadku banku Lehman Brothers i wybuchu światowego kryzysu finansowego, ceny spadły nawet o 20%. Bardziej opłacało się wtedy stracić pierwszą ratę, 5-10%, niż kontynuować umowę z deweloperem. To memento warto mieć w głowie, w nadchodzących miesiącach.” –  Michał Kubicki prezes zarządu Omega Asset Management i ekspert Komitetu ds Nieruchomości KIG.

„Sytuacja na rynku nieruchomości jest obecnie bardzo ciekawa.  Z jednej strony rzeczywiście kredyt z dopłatą 2% rozruszał rynek sprzedaży mieszkań i mieszkania kupowane są bardzo chętnie. W związku z tym rzeczywiście deweloperzy powinni uruchomić inwestycje i dostarczyć więcej mieszkań na rynek, aby zaspokoić to ten tą ten popyt.  Ale z drugiej strony nie wiemy jak będzie wyglądała sytuacja, jeżeli chodzi o finansowanie rynku mieszkaniowego. Czy kredyt 2% będzie w dalszym ciągu utrzymywany i będzie dostępny też po Nowym Roku. Czyli nastąpią jakieś radykalne zmiany w tym zakresie czy nowy rząd nie wprowadzi jakiś nowych rozwiązań, które mogą wpłynąć pozytywnie bądź negatywnie na rynek nieruchomości.  W związku z tym deweloperzy mają teraz trudny orzech do zwiezienia, bo z jednej strony mogliby uruchomić inwestycje, ale z drugiej strony, co będzie, kiedy je uruchomią i zostaną z dużą pulą mieszkań, które będzie trudno sprzedać.” – Tomasz Błeszyński doradca rynku nieruchomości

 „To co ważne, to ożywienie po stronie podażowej. Do lepszej sprzedaży dołączył wzrost liczby mieszkań wprowadzonych na rynek, z danych Otodom Analytics wynika, że w październiku było ich ponad 5,3 tys., prawie tyle samo co sprzedanych. Wszystko wskazuje na to, że listopad też będzie miesiącem równowagi. A równowaga sprzyja zarówno podejmowaniu spokojnych decyzji zakupowych, jak i planowaniu działań biznesowych. Przecież budowa osiedli mieszkaniowych to nie tylko biznes deweloperów. Na stabilizację czekają też firmy budowlane, wykończeniowe czy producenci wszelkiej maści materiałów, mebli i sprzętów.  Póki co wygląda na to, że przez co najmniej kilka miesięcy będzie spokojniej, co powinno wpłynąć z jednej strony na poprawę nastrojów, a z drugiej wyhamować szybki wzrost cen z ostatnich miesięcy.” – Marcin Krasoń, ekspert rynku mieszkaniowego Otodom Analytics

Ceny działek budowlanych

W październiku na rynku gruntów budowlanych doszło do stabilizacji cen. wartość indeksu odnoszącego się do cen na tym rynku wzrosła o 0,03 pkt. w ciągu miesiąca i osiągnęła wartość 142,34 pkt.

W tej edycji ankiety 64% ankietowanych przewiduje stabilizację warunków gospodarczych na rynku gruntów budowlanych. Pozostali (36%) prognozują pogorszenie sytuacji na rynku gruntów. Po raz kolejny żaden z ankietowanych nie prognozuje poprawy warunków na rynku gruntów w najbliższych 6-ciu miesiącach.

Grunty pod zabudowę w październiku 2023 r.Grunty pod zabudowę w październiku 2023 r.

Powiązane wpisy

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Nikt nie dodał komentarzy – bądź pierwszy! dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Please make sure that you have installed the Profile Builder plugin.