Wynajem okazjonalny – co to takiego?

Wynajem okazjonalny – co to takiego?

Porady przez

Oszczędności zainwestowane, kawalerka kupiona. Mały remont i jest gotowa, aby dla Ciebie zarabiać. Sprzedać, czy wynająć? Oto jest pytanie. Na pewno warto rozważyć wynajem okazjonalny. Mieszkanie co miesiąc przynosi zysk i nadal jest Twoją własnością.

Co to jest wynajem okazjonalny?

Najem okazjonalny to ujęta w ramy prawne forma wynajmu lokalu będącego własnością prywatną osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w zakresie wynajmu mieszkań, która skutecznie chroni właściciela lokalu przed nieuczciwymi lokatorami.

Co na to prawo?

O najmie okazjonalnym mówią przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2011 r, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, z której wynika (art. 19a ust. 1), że umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Najem okazjonalny – nic „na gębę”

Umowa najmu okazjonalnego powinna zachować formę pisemną pod rygorem nieważności. Dodatkowo powinny być do niej załączniki przewidziane w ustawie w art. 19a ust. 2, czyli:

  • oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w art. 19d ust. 2 (przy wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu);
  • wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;
  • oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o którym mowa w pkt 2 lub ust. 3 o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.

Dokumenty dołączone do umowy mają zagwarantować wynajmującemu, że po zakończeniu umowy najemca będzie zobowiązany opuścić lokal.

Wynajmujesz – bierz kaucję

Zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu można uzależnić od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej. Ma to na celu pokrycie należności z tytułu najmu lokalu przysługujących właścicielowi w dniu opróżnienia lokalu oraz ewentualnych kosztów egzekucji w przypadku obowiązku opróżnienia lokalu. Jak czytamy w ustawie „Kaucja nie może przekraczać sześciokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu”. Podlega także zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu, po potrąceniu przez właściciela należności wskazanych w przepisach.

Eksmisja lokatora – jak to zrobić?

Umowa najmu okazjonalnego lokalu wygasa po upływie czasu, na jaki była zawarta, lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy. Co może być podstawą do jej wypowiedzenia? To, co jest niezgodne z warunkami zawartej umowy – np. brak dokonywania opłat za lokal, wykorzystywanie przez najemcę lokalu niezgodnie z jego przeznaczeniem. A co, jeśli mimo wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu okazjonalnego lokalu najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu? Właściciel doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela wskazujące przyczyny ustania stosunku najmu oraz termin, w którym najemca wraz z osobami z nim zamieszkującymi mają obowiązek opróżnić lokal – nie może być krótszy niż 7 dni.

Jeżeli lokator odmówi upuszczenia lokalu i nie opróżni go, wynajmujący może podjąć kolejne kroki prawne.

Sąd i nadanie umowie najmu okazjonalnego klauzuli wykonalności

W przypadku, gdy najemca nie zastosował się do wskazanego terminu, właściciel składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności umowie najmu okazjonalnego lokalu. Do wniosku załącza się:

  • żądanie opróżnienia lokalu wraz z dowodem jego doręczenia najemcy albo dowodem wysłania go przesyłką poleconą;
  • dokument potwierdzający przysługujący właścicielowi tytuł prawny do lokalu, którego opróżnienia dotyczy żądanie właściciela;
  • potwierdzenie zgłoszenia umowy najmu okazjonalnego lokalu do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Właściciel, który dysponuje klauzulą wykonalności powinien skierować swoje kroki do komornika w celu rozpoczęcia procedury eksmisyjnej.

Wynajmujesz – zgłoś to do skarbówki

Pamiętaj, jeśli zawarłeś umowę najmu okazjonalnego, musisz zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na Twoje miejsce zamieszkania, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. Jesteś osobą fizyczną, która nie może prowadzić działalności gospodarczej z tytułu wynajmu lokali, dlatego przychody z najmu okazjonalnego mogą być opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wybór metody opodatkowania należy do wynajmującego lokal.

Powiązane wpisy

Please make sure that you have installed the Profile Builder plugin.