Zniesienie współwłasności — wniosek, koszty i przebieg rozprawy
Zniesienie współwłasności — wniosek, koszty i przebieg rozprawy

Zniesienie współwłasności — wniosek, koszty i przebieg rozprawy

Polecane Porady 0 komentarzy przez

Do zniesienia współwłasności dochodzi, gdy nie chcemy dłużej dzielić majątku z drugim człowiekiem. Procedurę można przeprowadzić na kilka sposobów. Sprawdź, który będzie najlepszy dla Ciebie.

W sytuacji, w której jakaś rzecz — np. nieruchomość — ma kilku właścicieli, nie jest niczym zaskakującym, podobnie zresztą jak procedura zniesienia współwłasności. Zwykle uruchamiają ją rozwodnicy czy zwaśnione rodziny. W przypadku dzielenia wspólnego majątku małżonków, procedura zniesienia współwłasności, pomimo pewnych odrębności, co do zasady postępuje na bardzo podobnych warunkach, jak w pozostałych przypadkach.

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Najszybciej, ale niestety nie najtaniej (koszt może sięgnąć maksymalnie 10 tys. zł) własność można znieść bezpośrednio przed notariuszem. W celu obniżenia kosztów można wybrać drogę sądową. Wiąże się to z obowiązkiem złożenia stosownego wniosku, o czym więcej przeczytasz w dalszej części artykułu, i koniecznością oczekiwania na wyznaczenie terminu postępowania — zwykle trwa to 2-3 miesiące. Gdy współwłaściciele są zgodni co do warunków zniesienia współwłasności, sprawę można zamknąć w trakcie jednej rozprawy.

Współoprawność można znieść na trzy sposoby:

·        Podzielić nieruchomości fizycznie pomiędzy właścicieli

·        Przekazać nieruchomości w ręce jednej osoby

·        Sprzedać w toku licytacji, a pieniądze podzielić pomiędzy współwłaścicieli

Na czym polegają poszczególne sposoby zniesienia współwłasności?

Podział fizyczny nieruchomości polega na wydzieleniu samodzielnych lokali mieszkalnych dla poszczególnych właścicieli budynku. Nie zawsze można to jednak przeprowadzić — np. wtedy, gdy podział okazuje się sprzeczny z przepisami lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem nieruchomości albo gdy pociąga za sobą istotną zmianę lub znaczne zmniejszenie wartości nieruchomości.

Zniesienie współwłasności — wniosek, koszty i przebieg rozprawy Zniesienie współwłasności — wniosek, koszty i przebieg rozprawy

Zniesienie współwłasności nieruchomości na rzecz jednego właściciela zobowiązuje go do spłaty pozostałych współwłaścicieli i zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (tzw. PCC) w wysokości 2 proc. wartości rynkowej udziału w rzeczy nabytej ponad udział we współwłasności. Daniny można uniknąć pod warunkiem, że współwłaściciele nie będą chcieli zapłaty za swoją część, wówczas dochodzi do tzw. nieodpłatnego przekazania własności. Sprawę można załatwić bezpośrednio przed notariuszem lub przed sądem. W obu przypadkach wartość nieruchomości odpowiednio szacuje: grupa współwłaścicieli na własną rękę lub biegły sądowy. Co ważne, koszty rozprawy przed sądem ponoszą współwłaściciele nieruchomości. Gdy nie ma pomiędzy nimi zgody co do tego, kto przejmuje mieszkanie/dom i spłaca pozostałych, ostatecznie zdecyduje o tym sąd posiłkujący się wieloma informacjami pozyskanymi w trakcie rozprawy, jak np. jak stopień związania z daną nieruchomością, wartość nakładów inwestycyjnych, sytuacja rodzinna i majątkowa (czy istnieje możliwość spłaty pozostałych współwłaścicieli), posiadanie innych nieruchomości.

Najmniej korzystnym sposobem zniesienia współwłasności pod względem finansowym jest zarządzenie sprzedaży nieruchomości w toku licytacji. Nie dość, że właściciele nieruchomości ponoszą koszty sądowe, to dodatkowo komornik pomniejsza kwotę, za którą udaje się zlicytować nieruchomość, o swoje wynagrodzenie i koszty przeprowadzenia egzekucji. Z tego powodu zaleca się polubowne rozwiązania.

Wniosek o zniesienie współwłasności

Do zniesienia współwłasności nieruchomości wśród zgodnych współwłaścicielu dochodzi drodze umowy, co do której mają zastosowanie przepisy ogólne Kodeksu cywilnego. Konieczne jest sporządzenie stosownego wniosku. Zrobić to może każdy ze współwłaścicieli danej rzeczy, a także spadkobiercy zmarłego współwłaściciela, przy czym trzeba wskazać wszystkich uczestników postępowania zniesienia współwłasności. Ponadto we wniosku należy określić rzecz, której współwłasność ma być zniesiona, można wskazać również jeden z trzech sposobów podziału opisanych powyżej. W przypadku nieruchomości trzeba dołączyć takie dokumenty, jak m.in. tytuł prawny do nieruchomości, aktualny odpis księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów.

Zniesienie współwłasności koszty

Zniesienie współwłasności kosztuje, o czym wspominaliśmy już w tym artykule. Opłata za złożenie wniosku jest stała i zależna od wartości rzeczy będącej przedmiotem postępowania zniesienia współwłasności. Z kolei wysokość opłaty sądowej zależy od tego, czy współwłaściciele zgłaszają zgodny projekt, czy nie. Koszty odpowiednio w obu przypadkach odpowiednio wynoszą: 300 i 1000 złotych.

Zniesienie współwłasności — wniosek, koszty i przebieg rozprawyZniesienie współwłasności — wniosek, koszty i przebieg rozprawy

W przypadku zniesienia współwłasności nieruchomości trzeba zaktualizować dane w księdze wieczystej własności, co jednorazowo kosztuje 150 zł zgodnie z art. 42 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Zniesienie współwłasności wzór wniosku

Wniosek o zniesienie współwłasności zawiera następujące informacje:

·        Datę

·        Właściwy ze względu na miejsce przedmiotu sąd rejonowy, do którego kierowany jest wniosek

·        Imię, nazwisko, adres zamieszkania i PESEL wnioskodawcy

·        Dane personalne uczestników wniosku i ich adresy zamieszkania

·        Wartość przedmiotu sprawy

·        Treść wniosku

·        Uzasadnienie do wniosku

Powiązane wpisy

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Nikt nie dodał komentarzy – bądź pierwszy! dodaj komentarz

Dodaj komentarz