Jak wycenić budynki gospodarcze?
Jak wycenić budynki gospodarcze?

Jak wycenić budynki gospodarcze?

Bez kategorii Porady przez

Proces wyceny budynków gospodarczych będzie zależny od kilku kwestii: od ich wielkości, przeznaczenia, umiejscowienia. Nie bez znaczenia będą tu kwestie związane z tym, czy budowa pomieszczenia gospodarczego będzie wymagała zgłoszenia, pozwolenia, a może ani tego, ani tego. Warto przeczytać nasz poradnik, nim ruszy Twoja choćby mała inwestycja.

Budynek gospodarczy – czym jest?

Budynek gospodarczy z definicji zawartej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) to budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych. Definicja „pomieszczenie gospodarcze” jest tożsama, a ono same jest szczególnie przydatne w przypadku domów, które nie mają piwnicy. Aby rozpocząć budowę budynku gospodarczego należy spełnić wymagane przez prawo budowlane formalności. Przed inwestycją należy się zorientować czy wymagane jest przez nas uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie. Możliwe jest, że dany projekt nie będzie wymagać złożenia żadnego dokumentu w urzędzie, a wszystko zależy od przepisów szczegółowych określonych w ustawie prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku. By zgodnie z prawem móc rozpocząć odpowiednie prace, rodzaj ścieżki prawnej zależy głównie od wielkości planowanego budynku gospodarczego.

Jak wycenić budynki gospodarcze?

Jak wycenić budynki gospodarcze?

Budynek gospodarczy bez pozwolenia na budowę

Szukając wyjaśnienia hasła „pomieszczenie gospodarcze a prawo budowlane” widzimy, że nowelizacja prawa budowlanego z września 2020 roku wprowadziła odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. Uporządkowano również wszystkie przypadki, które wymagają zgłoszenia budowy obiektów budowlanych lub można przystąpić do budowy bez tego zgłoszenia. Budynki gospodarcze były opisane w różnych dokumentach i często trudno było określić czy pozwolenie jest potrzebne bądź nie. Trudności sprawiał również fakt, iż wiele z nich było różnie interpretowane przez organy nadzoru budowlanego. Nowe przepisy poszerzyły także listę inwestycji, których budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia budowlanego, co jest dużym udogodnieniem dla inwestorów.

W artykule 29 ustawy znajdziemy katalog budynków gospodarczych nie wymagających pozwolenia, a jedynie zgłoszenia budowy. Zaliczamy do nich wolnostojące budynki gospodarcze, garaże i wiaty, przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35m2. Ich liczba nie może być jednak większa niż dwie na każde 500m2 powierzchni działki. Budynki do rekreacji indywidualnej nie przekraczające 35m2 powierzchni na każde 500m2 działki budowlanej i obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną na działkach siedliskowych. Co to oznacza? Osoba chcąca wybudować na swojej działce domek letniskowy, garaż, wiatę, szopę, altanę lub oranżerię może wykonać to jedynie za zgłoszeniem w odpowiednim urzędzie. Oczywiście wcześniej sprawdzając czy projekt nie przekroczył limitów powierzchni zabudowy oraz liczby obiektów przypadających na daną powierzchnię działki.

Zgłoszenie budowy budynku, pomieszczenia gospodarczego musi być dostarczone do starostwa właściwego dla lokalizacji inwestycji. W dokumencie trzeba określić zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz planowaną datę ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć także oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, być może trzeba będzie dołączyć szkic budynku gospodarczego. Jeśli w ciągu 21 dni organ nie wniesie sprzeciwu – można budować. Inwestor ma następnie trzy lata na rozpoczęcie prac.

Budynki nie wymagające pozwolenia na budowę czy nawet zgłoszenia są to budynki związane z produkcją rolną do 35 m2, wiaty do 50 m2 przypadające najwyżej dwie na 1000 m2 działki budowlanej, wolno stojące altany do 35 m2, dwie na każde 500 m2 posiadłości, oraz inne obiekty gospodarcze do 35 m2 przypadające na 500 m2 działki.

Jak wycenić budynki gospodarcze?

Jak wycenić budynki gospodarcze?

A jakie budynki wymagają pozwolenia na budowę? Pozwolenie na budowę i projekt budowlany są potrzebne gdy są przekroczone wyżej wymienione limity powierzchni zabudowy lub innych wymogów (np. maksymalna dopuszczalna liczba budynków na działce czy liczba kondygnacji). Dodatkowo wtedy, kiedy chcemy wybudować jakikolwiek inny budynek bez względu na to jaką będzie mieć powierzchnię zabudowy.

Budynek gospodarczy – wycena

Wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych, w tym  budynków gospodarczych może być wykonywana np. na potrzeby: zabezpieczenia wierzytelności kredytowych, określenia ceny kupna-sprzedaży, negocjacji ceny, darowizny i spadku, podziału majątku, czy odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości. Jeśli jej potrzebujesz, już teraz zrób listę zatytułowaną „budynek gospodarczy – wycena” i notuj, jakich dokumentów potrzebujesz:

 • akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków,
 • mapa zasadnicza,
 • wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy,
 • dokumentacja techniczna budynku,
 • decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • pozwolenie na użytkowanie,
 • dokumentacja techniczna budynku (np. projekt budowlany),
 • dziennik budowy (do wglądu),
 • inne posiadane dokumenty (umowa przedwstępna kupna/sprzedaży).

Budynek gospodarczy wchodzi w skład nieruchomości gruntowej, jako jego część składowa i jest wraz z nią wyceniany. Rzeczoznawca majątkowy przez sporządzenie operatu szacunkowego określa atrybuty przedmiotu wyceny.

Budynki gospodarcze na sprzedaż

Kiedy na portalach dotyczących obrotem nieruchomościami przeglądamy kategorię „budynki gospodarcze na sprzedaż” natrafimy często na domy, siedliska, gospodarstwa, na terenach których znajdują się budynki gospodarcze. Ale pod pojęciem domki gospodarcze na sprzedaż możemy znaleźć garaże, altany. Jeśli zdecydujesz się i wypełnisz ogłoszenie sprzedam pomieszczenie gospodarcze pamiętaj, że warto określić przeznaczenie budynku, np. stolarnia, gołębnik oraz to, na jakiej działce się znajduje.

Powiązane wpisy