Jak wycenić budynki gospodarcze?

Bez kategorii przez

Proces wyceny budynków gospodarczych będzie zależny od kilku kwestii: od ich wielkości, przeznaczenia, umiejscowienia. Nie bez znaczenia będą tu kwestie związane z tym, czy budowa pomieszczenia gospodarczego będzie wymagała zgłoszenia, pozwolenia, a może ani tego, ani tego. Warto przeczytać nasz poradnik, nim ruszy Twoja choćby mała inwestycja.

Budynek gospodarczy – czym jest?

Budynek gospodarczy z definicji zawartej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) to budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych. Definicja „pomieszczenie gospodarcze” jest tożsama, a ono same jest  szczególnie przydatne w przypadku domów, które nie mają piwnicy. Aby rozpocząć budowę domku gospodarczego należy spełnić wymagane przez prawo budowlane formalności. Przed inwestycją niezbędne jest pozyskanie pozwolenia lub zgłoszenie, albo zupełnie nic. By zgodnie z prawem móc rozpocząć odpowiednie prace, rodzaj ścieżki prawnej zależy od wielkości planowanego budynku gospodarczego.

Budynek gospodarczy bez pozwolenia na budowę

Szukając wyjaśnienia hasła „pomieszczenie gospodarcze a prawo budowlane” widzimy, że nowelizacja prawa budowlanego z 2017 roku wprowadziła szereg udogodnień dla inwestorów, a konkretnie poszerzono zakres inwestycji, których budowa nie podlega obowiązkowi pozwolenia budowlanego. W artykule 29 ustawy znajdziemy katalog budynków gospodarczych bez pozwolenia, a jedynie na zgłoszenie budowy.  Aktualnie obowiązujące prawo budowlane zwalnia z obowiązku starania się o pozwolenie na budowę i przewiduje budynek gospodarczy na zgłoszenie w przypadku domków letniskowych, budynków gospodarczych, garaży oraz oranżerii i ogrodów zimowych w formie oranżerii. Zwolnione z obowiązku są również altany, budowa szopy, czy inny budynek gospodarczy drewniany. Ktoś zapyta, garaż bez pozwolenia?

Ustawa prawo budowlane wskazuje, co można budować bez pozwolenia pod warunkiem, że powierzchnia zabudowy nie przekroczy 35 m2. Dotyczy to także garażu, który może być budynkiem bez fundamentów. Podlega temu także budynek gospodarczy na działce rolnej. Łączna liczba przedstawionych budynków nie może przekraczać jednego na 500 m2 powierzchni działki. Dodatkowo pozwolenia na budowę nie wymaga postawienie wiat o powierzchni do 50 m2. Jedna wiata na zgłoszenie może być postawiona na każde 500 m2 działki niezabudowanej. Warto o tym pamiętać przygotowując projekty pomieszczeń gospodarczych.

Ostatnie zmiany w prawie budowlanym, które weszły w życie z dniem 1 stycznia br. wprowadziły zwolnienia niektórych robót budowlanych nie tylko z pozwolenia na budowę, ale też z samego zgłoszenia. Dotyczy to budynków gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej już działki siedliskowej. Są to parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2, a rozpiętość konstrukcji nie może być większa niż 4,80 m oraz suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2. Dotychczas wykonanie takich robót budowlanych wymagało zgłoszenia.

Zgłoszenie budowy budynku, pomieszczenia gospodarczego musi być dostarczone do starostwa właściwego dla lokalizacji inwestycji. W dokumencie trzeba określić zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz to, kiedy się rozpoczną. Do zgłoszenia należy dołączyć także oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, być może trzeba będzie dołączyć szkic budynku gospodarczego. Jeśli w ciągu 21 dni organ nie wniesie sprzeciwu – można budować. Inwestor ma następnie trzy lata na rozpoczęcie prac.

A co wymaga pozwolenia na budowę? Pozwolenie na budowę i projekt budowlany są potrzebne:

 • gdy wymienione wcześniej garaże, budynki gospodarcze i letniskowe mają powierzchnię zabudowy powyżej 35 m² lub nie jest spełniony któryś z wymogów (np. maksymalna dopuszczalna liczba budynków na działce czy liczba kondygnacji);
 • jeśli chcemy wybudować jakikolwiek inny budynek, np. warsztat samochodowy, sklep, kurnik (czyli budynek inwentarski), bez względu na to, jaką miałby mieć powierzchnię zabudowy (nawet jeśli miałoby to być 10 m²).

Budynek gospodarczy – wycena

Wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych, w tym  budynków gospodarczych może być wykonywana np. na potrzeby: zabezpieczenia wierzytelności kredytowych, określenia ceny kupna-sprzedaży, negocjacji ceny, darowizny i spadku, podziału majątku, czy odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości. Jeśli jej potrzebujesz, już teraz zrób listę zatytułowaną „budynek gospodarczy – wycena” i notuj, jakich dokumentów potrzebujesz:

 • akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków,
 • mapa zasadnicza,
 • wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy,
 • dokumentacja techniczna budynku,
 • decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • pozwolenie na użytkowanie,
 • dokumentacja techniczna budynku (np. projekt budowlany),
 • dziennik budowy (do wglądu),
 • inne posiadane dokumenty (umowa przedwstępna kupna/sprzedaży).

Budynki gospodarcze na sprzedaż

Kiedy na portalach dotyczących obrotem nieruchomościami przeglądamy kategorię „budynki gospodarcze na sprzedaż” natrafimy często na domy, siedliska, gospodarstwa, na terenach których znajdują się budynki gospodarcze. Ale pod pojęciem domki gospodarcze na sprzedaż możemy znaleźć garaże, altany. Jeśli zdecydujesz się i wypełnisz ogłoszenie sprzedam pomieszczenie gospodarcze pamiętaj, że warto określić przeznaczenie budynku, np. stolarnia, gołębnik oraz to, na jakiej działce się znajduje.

Powiązane wpisy